۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

siyasatmadaran.blogfa.comیک شبکه جوانان ایرانی در برلین تشکیل شده که از حقوق بشر در ایران حمایت میکند

This is a blog uniting a network of young Iranians in Berlin over human rights in Iran.

خبرنگاران ایران Iranian Journalists
خبرنگاران ایران وب‌سایتی چندرسانه‌ای است که توجهش معطوف به مسائل روزنامه‌نگاران ایران است.

This website focuses on issues for journalists in Iran.


برای برقراری تماس با گردانندگان سایت می‌توانید به این آدرس ایمیل بزنید:khabarnegaran.info@gmail.com

To contact the site administators, email:khabarnegaran.info@gmail.com


این سایت ها هم فیلتر شدند:

These sites have also been blocked:
http://jarasbahman.com (rahesabz.net)